ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นด้านการเกษตรแก่นักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นด้านการเกษตรแก่นักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย 7 หลักสูตร คือ การผลิตและการสมุนไพรไล่แมลง การเลี้ยงจิ้งหรีด การผลิตน้ำสมุนไพรจากว่านหางจระเข้ การผลิตมะกรูดตัดใบเพื่อการค้า การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเลี้ยงไส้เดือนและการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย และการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง นักเรียนเข้าอบรม 718 ราย โดยรูปแบบการอบรมเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจและนำความรู้และทักษะการเกษตรไปใช้ประโยชน์ทั้งในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน นำไปสู่การต่อยอดสร้างรายได้และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต


 

ความคิดเห็น