ศสพ.ระยอง ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนงานตามภารกิจ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ประเด็นสำคัญการประชุมว่าด้วยการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ชี้แจงปัญหาการดำเนินงาน และร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไข พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ความคิดเห็น