บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2023

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2566

ศสพ.ระยอง ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยสาขาระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น เรื่อง การปลูกกระวานพืชพื้นถิ่นภาคตะวันออกร่วมยางพารา

ศสพ.ระยอง มอบปัจจัยการเกษตร ให้เกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” อ.บ้านค่าย นายบุญธรรม คชรินย์ อ.บ้านค่าย

ศสพ.ระยอง การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566

ศสพ.ระยอง ให้บริการเกษตรกรที่เข้าปรึกษาด้านการผลิตและแปรรูปสมุนไพร พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพรแก่เกษตรกร

ศสพ.ระยอง ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมนำเสนอข้อมูลการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะสำรวจพื้นที่ฯ