บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2022

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการปลูกเห็ดเยื่อไผ่

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นไม้ให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ โรงเรียนสิงห์สมุทรจังหวัดชลบุรี

ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เเละฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การขยายพันธุ์พืช" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง

ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และเก็บรักษาผลผลิตกัญชา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประกอบกิจการกัญชากัญชง

ศสพ. ระยอง ประชุมวางแผนดำเนินงานจัดนิทรรศการในงาน “จุดเทียนชัย เรือไฟอ่างดอกกราย” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 1-7 ธ.ค. 2565

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team ครั้งที่ 1/2566

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อการปลูกผักสวนครัว ในโครงการผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพืชให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธ์

ศสพ.ระยอง พูดคุยหารือกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เรื่องการจัดตั้งจุดเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ภายในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ศสพ.รย. พบปะเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” นายบุญธรรม คชรินย์

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศสพ.ระยอง ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและวางแผนดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจ

ศสพ.ระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก