ศสพ.ระยอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อการปลูกผักสวนครัว ในโครงการผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อการปลูกผักสวนครัว ภายใต้โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว และเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนที่มีความสนใจ จำนวน 20 คน  ณ อาคารอเนกประสงค์  สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น