ศสพ.ระยอง ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเลี้ยงชันโรงและวิธีการแยกขยายชันโรงให้เกษตรกร พร้อมส่งมอบกล่องเลี้ยงผึ้งชันโรงที่ทางเกษตรกรนำมาขอแยกขยายพันธุ์กับทางศูนย์ฯ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร และรับฟังปัญหาในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้เสริม และขยายผลต่อชุมชนต่อไป 

ความคิดเห็น