ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปีงบประมาณ 2566

    วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีนางพิสมัย พึ่งวิกรัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงโครงการฯ ปีงบประมาณ 2566 และนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมระดมความคิดในการกำหนดแนวทางหลักสูตรของการจัดสัมมนาเจ้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปีงบประมาณ 2566 ความคิดเห็น