บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2021

ศสพ.ระยอง ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่

ศสพ.ระยอง ส่งมอบสื่อประกอบการเรียนภายใต้โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

ศสพ.รย. เข้าร่วมอบรม หลักสูตร ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ศสพ.ระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมหารือโครงการการผลิตต้นฟ้าทะลายโจรและโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่ กษจ.ระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็น Content Creator และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่ กษจ.จันทบุรี

ศสพ. ระยองมอบฟ้าทะลายโจรให้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง

ศสพ. ระยอง สนับสนุนพันธุ์พืชและวัสดุทางการเกษตร ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) แก่มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี

ศสพ.ระยอง ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกรหลังจากจบหลักสูตรอบรม

ศสพ.ระยอง สนับสนุนกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่ สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก