ศสพ.รย. เข้าร่วมอบรม หลักสูตร ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยศููนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐศิษฏ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ เเละนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิาชการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)” จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมี นายนริชพันธ์ เป็นผลดี นักวิจัย Handy Sense ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นวิทยากร เนื้อหาในการอบรม

1. เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในปัจจุบัน

-เกษตรเทคโนโลยีอัจฉริยะในปัจจุบัน

-แนวโน้มความต้องการเทคโนโลยีการเกษตรของโลก และประเทศไทย

-การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในบริบทของพื้นที่ และความต้องการ

-ทาความรู้จัก Handy Sense Open Innovation

2. เรียนรู้พื้นฐาน และการใช้งาน Handy Sense

-การใช้งานเบื้องต้น Handy Sense ด้านการเกษตร

-โครงสร้างพื้นฐานสาคัญของระบบ การเตรียมความพร้อม ระบบไฟฟ้า ระบบน้า และระบบอินเตอร์เน็ต

-ระบบ Handy Sense สาหรับพืชไร่ พืชสวน พืชโรงเรือน

-วิธีการออกแบบระบบน้า และระบบปุ๋ย ให้สัมพันธ์กับระบบควบคุมอัตโนมัติ

-การพัฒนาต่อยอดด้านอื่นๆ

ณ ห้องรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง

ความคิดเห็น