ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็น Content Creator และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร การอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็น Content Creator และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 โดยนายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง และนายอาชวิน  ล้อมพิทักษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยได้บรรยาย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ ยุคของ Digital PR, กลยุทธการประชาสัมพันธ์ Social Media, การบริหารจัดการไลฟ์ทางสื่อ Social Media และDigital Media Marketing ความคิดเห็น