ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่ กษจ.จันทบุรี

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ มอบต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจรให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 ราย จำนวนต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 1,000 ต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง

ความคิดเห็น