บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2022

ศสพ. ระยอง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ให้แก่ชาวบ้านตำบลแม่น้ำคู้

ศสพ.รย. เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการ/พัฒนาความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่้มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไม้ผลในรูปแบบ New Normal

ศสพ. ระยองสนับสนุนพันธุ์ไม้ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนโครงการโคกหนองนา โมเดล

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ

ศสพ.ระยอง ร่วมสนับสนุนวิทยากร หลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพิษแบบกางมุ้ง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.วังจันทร์ ปี 2565

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565

ศสพ. ระยองส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

ศสพ.ระยอง หว่านปอเทืองเตรียมปรับปรุงดิน

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.เมืองระยอง ปี 2565