ศสพ. ระยอง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ให้แก่ชาวบ้านตำบลแม่น้ำคู้

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ให้แก่ชาวบ้าน ตำบลแม่น้ำคู้ ในโครงการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม กิจกรรม เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน จัดโดยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ภายในการอบรมยังให้ชาวบ้านได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและเป็นผลิตแหล่งอาหารปลอดภัยในอนาคต
ความคิดเห็น