ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการผลิตและเผยเเพร่สื่อดิจิทัล" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา และนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการผลิตและเผยเเพร่สื่อดิจิทัล" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ณ  ห้องอินทรวิชิต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดระยอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้สามารถผลิตและเผยเเพร่สื่อดิจิทัล ได้อย่างสร้างสรรค์เเละมีคุณภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล ตามช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน หรือกิจกรรมของจังหวัดระยองไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ข่าวสารต่อผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือเเละมีความทันสมัย ในการอบรมดังกล่าวมีหัวข้อการบรรยายเเละกิจกรรม workshop เกี่ยวกับ เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล เทคนิควิธีการโพสต์คลิปภาพใน Social Media การเขียนข่าวและการสร้าง content เพื่อการสื่อสาร ส่งข่าว ผ่าน Social Media/การพาดหัว แบบฉบับสื่อออนไลน์ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรม

ความคิดเห็น