ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565 ณ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยนายอนันต์  นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุม วาระการประชุมว่าด้วยการทบทวน/สำรวจ/ตรวจสอบ ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย โดยจำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP 2) กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion error) 3) กลุ่มคนเปราะบาง เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเกิดการ บูรณาการแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วนต่อไป

ความคิดเห็น