ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมีวาระว่าด้วยเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564 และเเนวโน้มปีงบประมาณ 2565 สถานการณ์ข้าว ไม้ผล และพืชไร่ จังหวัดระยอง ปี 2565 แผนการจัดงาน Field day ประจำปี 2565 การรายงานสถานการณ์น้ำ สินเชื่อโครงการสานฝันสร้างอาชีพ รายงานผลการป้องกันเเละการเฝ้าระวังการเผาซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่การเกษตร  ปี 2565 และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศษฐกิจ BCG (Bio Circle Green Economy) Value Chain จังหวัดระยอง โดยมี นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


ความคิดเห็น