ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาส่งผลงานหรือโครงการที่มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม  เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุม จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีมติให้ทุกหน่วยงาน จัดส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณา และรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป


ความคิดเห็น