ศสพ.ระยอง ร่วมสนับสนุนวิทยากร หลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพิษแบบกางมุ้ง

 วันที่ 24-26 มกราคม 2565  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เป็นวิทยากรฝึกอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพิษแบบกางมุ้ง โดยมี นายอมตะ ใคร่ครวญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เปิดโครงการฝึกอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้ผู้ฝึกอาชีพ ได้รับความรู้ ความเข้าใจและเป็นการสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นรวมถึงเป็นการสร้างคุณค่าให้กับคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการตำบลพลูตาหลวงให้ได้รับสิทธิประโยชน์และส่งเสริม สนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมให้กับคนพิการ ก่อให้เกิดกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักในการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคนพิการ สร้างอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีความคิดเห็น