ศสพ. ระยองส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

 วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้นให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส่งมอบต้นพันธุ์ผักจำนวน 2,100 ต้น และต้นพันธุ์ไม้ผลจำนวน 140 ต้น ประกอบด้วย พริกขี้หนูสวน 630 ต้น มะเขือเปราะ 1,470 ต้น  ไผ่กิมซุง 40 ต้น มะละกอแขกนวล 50 ต้น และมะนาวพันธุ์สุขประเสริฐ 50 ต้น เพื่อใช้ในภารกิจในภารกิจของกรมส่งเสริมต่อไป


ความคิดเห็น