บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2022

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองดู่ จ.นครสวรรค์

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2565 เครือข่ายเชิงพื้นที่ฯ ภาคกลาง กลุ่มที่ 2

ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบ้านดอน จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรเพื่อทำแปลงเกษตรแบบสวนป่า

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลแผนและผลการพัฒนากำลังคนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ปี 2565 และร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระยองปี 2566-2570

ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเลี้ยงกุ้งฝอยและหอยขมแก่เกษตรกร ณ อบต.บางบุตร อ.บ้านค่าย

ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ส.ป.ก. จังหวัดชุมพร

ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มกองทุนหมู่บ้านวังกะโล่ จ.นครราชสีมา