ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลแผนและผลการพัฒนากำลังคนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ปี 2565 และร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระยองปี 2566-2570

 


วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุธิมา ศรนรินทร์ เจ้าพนักงานการเงิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลแผนและผลการพัฒนากำลังคนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ปี 2565 และร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระยองปี 2566-2570 ลงในระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอน์ชั้น 3 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน 17 ระยอง ความคิดเห็น