ศสพ.ระยอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2565 เครือข่ายเชิงพื้นที่ฯ ภาคกลาง กลุ่มที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2565 เครือข่ายเชิงพื้นที่ฯ ภาคกลาง กลุ่มที่ 2 (สระบุรี นครนายก สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี) ณ สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในภาคีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ พืชในท้องถิ่นของหนู และการใช้ประโยชน์ ให้แก่นักครูวิทยากรแกนนำที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2565 ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเเละสัตว์ป่า 4 ศูนย์ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริกรมป่าไม้ 1 ศูนย์และคณะวิทยากรจากภาคีเครือข่าย จำนวน 116 คน  โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกล้วย ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น ตั้งเเต่ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ส่วนประกอบ การปลูก การดูแลรักษา และการนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการนำกล้วยมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และยังร่วมบูรณาการกับสถานีพัฒนาที่ดิน โดยการนำเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปไปทำเป็นน้ำหมัก ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเเบบ Zero Waste เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบสามารถนำไปปรับใช้และเพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ รวมถึงการเข้าใจถึงความสำคัญเเละประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและพืชในท้องถิ่น  เเละได้ส่งมอบ X-Stand เรื่องลักษณะทางพฤษศาสตร์และการใช้ประโยชน์ของกล้วย ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 4 ชุด และ ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1และ3 จำนวน 4 ชุด เพื่อนำไปเป็นสื่อถ่ายทอดให้แก่เยาวชนในเครือข่ายต่อไปความคิดเห็น