บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2022

ศสพ.ระยอง ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนงานตามภารกิจ

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2565

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคคลกรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2565

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรเพื่อทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรด้านพืชให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่สนับสนุนแหล่งเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านให้แก่สมาชิกโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๗) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗