ศสพ.ระยอง เข้าร่วมศึกษาดูงาน "วันสถาปนา 43 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน "วันสถาปนา 43 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการในลักษณะรวมศูนย์ฯ ผสานความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานเพื่อบริการประชาชนและเป็นระบบการบริการเบ็ดเสร็จ โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ถนอมอาหารการจัดประกวดวาดภาพกระดานดำ " ในหลวงนักพัฒนา",   นิทรรศการ "การต่อยอดองค์ความรู้ สู่วิถี Next Normal",  กิจกรรม Open House  แจกกล้าพืชผัก, อบรมการปลูกมะนาว, ตลาดนัดสินค้าเกษตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ และของดี 14 หมู่บ้าน 
ความคิดเห็น