ศสพ.ระยอง สนับสนุนพืชให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลงในการขับเคลื่อนดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลงร่วมบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง เพื่อมอบให้เกษตรกรในโครงการขับเคลื่อนดำเนินงานขจัดควายากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  ภายใต้การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นเป็นพืชผัก ที่สามารถรับประทานได้และมีความทนต่อสภาพอากาศ ประกอบด้วย พริก มะเขือ ชะอม และกระชาย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 190 ต้น ความคิดเห็น