ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เวทีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา และนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เวทีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ในภาพรวม แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากการลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนร่วมกัน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา


ความคิดเห็น