ศสพ.ระยอง เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีลงนาความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตร เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตร

    สำหรับความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ 1. โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการและ 2. โครงการสร้างผู้ประกอบการให้บริการเกษตรอัจฉริยะ (Agriculture Service Provider : ASP) ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567 ตามลำดับ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการที่ 1 จะขอรับการสนับสนุนตามมาตรการคูปองดิจิทัล (mini transformation voucher) เพื่ออุดหนุนเกษตรกร ภายในวงเงิน 10,000 บาท/คูปอง/คน รวมทั้งสิ้น 200 คูปอง วงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน ​ และเกิดการบูรณาการทำงานความร่วมมือกันให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการให้บริการเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่เกษตรกร มุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีดิจิทัล โดยต่อยอดการดำเนินงานมาจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในพื้นที่เป้าหมาย 16 แห่ง ซึ่งได้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense และดำเนินการการถ่ายทอดความรู้สู่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรและประชาชนที่สนใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว​
ภาพ ธนิสร ศิริโวหาร
ข่าว กษมา พูลปาน 🍀

ความคิดเห็น