ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การผลิตและการแปรรูปสมุนไพร(สนุนไพรกัญชา) ณ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิยากรบรรยาย เรื่อง การผลิตและการแปรรูปสมุนไพร(สนุนไพรกัญชา) ณ.วัดบึงตากาด ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนในด้านการผลิตและแปรรูปสมุนไพรที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันและสามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้จากการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพ/ข่าว อภิชาต ภารมงคล


ความคิดเห็น