ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" หลักสูตร ระดับที่ 1 รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" หลักสูตร ระดับที่ 1 รุ่นที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม การฝึกอบรมมีประเด็นสำคัญ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 

    1) "เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในปัจจุบัน" ว่าด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะในปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการเทคโนโลยีการเกษตรของโลกและของไทย การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการ ตลอดจนการทำความรู้จัก HandySense Open Innovation 
    2) "ระบบพื้นฐาน HandySense" ว่าด้วยการใช้งานเบื้องต้นทางการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบ การเตรียมความพร้อม (ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต) การใช้ระบบ HandySense ในพืชไร่ พืชสวน และระบบโรงเรือน ตลอดจนวิธีการออกแบบระบบให้น้ำและปุ๋ย ให้สอดคล้องกับระบบควบคุมอัตโนมัติ
    3) "ประสบการณ์การใช้งาน HandySense" การเตรียมความพร้อมก่อนติดตั้ง เช่นระบบไฟฟ้าวิธีการออกแบบการให้น้ำ จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี วิธีการออกแบบระบบปุ๋ย ให้สัมพันธ์กับระบบความคุมอัตโนมัติ โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที 2 จังหวัดตรัง การติดตั้งชุดอุปกรณ์ ประโยชน์การใช้งาน เงื่อไขข้อจำกัดและอุปสรรคที่พบ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต  เกษตรกรต้นแบบ ศพก. อำเภอเมืองภูเก็ต  และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร


ความคิดเห็น