ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะสถาบันพัฒนาราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

     วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และพัฒนาขีดสมรรถให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในการบริหารงานราชทัณฑ์ สามารถบริหารจัดการพัฒนาเรือนจำ และทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นมีอาชีพและเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จำนวน 65 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและด้านวิชาการเกษตร เพื่อประยุกต์ใช้ในงานราชทัณฑ์ต่อไป

ความคิดเห็น