เจ้าหน้าที่ ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมีประเด็นนำเสนอในกิจกรรมการติดตั้งใช้งาน กิจกรรมการถ่ายทอดสู่เกษตรกร และกิจกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้มีการติดตั้งระบบ HandySense ในแปลงทุเรียน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นมา และได้ทดสอบการใช้งาน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร จำนวน 70 ราย ในเดือนมิถุนายน 2565 โดยระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) เป็นระบบควบคุมสั่งการที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกลและมีเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในแปลงที่ใช้งานง่าย และราคาไม่สูง จึงเหมาะแก่การนำไปใช้งานเพื่อปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรให้มีความทันสมัยขึ้นและลดการใช้แรงงานซึ่งอนาคตจะหายากมากขึ้น
ความคิดเห็น