ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จังหวัดระยอง

         วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเห็ด ผักและสมุนไพร ให้กับ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จังหวัดระยอง โดยการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาพัฒนาตนเอง จำนวน 100 ราย  เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง


ความคิดเห็น