ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)


    นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาการสัมนา การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ของแต่ละจังหวัดภายในเขต สรุปผลและถอดองค์ความรู้จาการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ เชื่อมโยงโครงการนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตร ผลงานวิจัย งานวิชาการภายในกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานทางวิชาการในพื้นที่ สาระสำคัญประกอบด้วยหลายประเด็น ดังต่อไปนี้
    1. การบรรยาย "เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ" โดย นายดนัย ชื่นอารมย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของตนในอนาคต

    2. การอภิปรายคณะ ในหัวข้อ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร สู่ Next Step ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การและแบ่งปันวิธีการทำงานโดยผู้บริหารในแต่ละส่วนงาน ผู้ร่วมสัมมนาได้รับความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในงานของตน

    3. ผลการขับเคลื่อน BCG Model ของสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดองค์ความรู้และวิธีการในการขับเคลื่อนที่ประสบความสำเร็จ และยังเป็นแนวทางให้หน่วยงานในระดับอำเภอ เขต และศูนย์ปฏิบัติการนำไปประยุกต์และพัฒนางานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง BCG Model

    4. การบรรยาย "ประสานพลังสร้างทีม" โดย นายธณิช สุนทรธนกูล ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ข้อคิดและแนวทางการทำงานเป็นทีมควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิต    5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม เพื่อกำหนดประเด็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา และการวางแผนการทำงานในปี 2566 พร้อมส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอ


ความคิดเห็น