ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศบกต.พลูตาหลวง


วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ 
และนายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะกรรมการศบกต.พลูตาหลวง เข้าศึกษาดูงาน  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 16 ราย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็น