บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2022

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ไตรมาสที่ 4/2565

ศสพ.ระยอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2565

ศสพ. ระยองส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร อ.บ้านฉาง ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เวทีที่ 3 ช่วง 2