บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2022

ศสพ. ระยอง เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบจ.ระยอง

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 12 ราย

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่" (Field day) ในปีงบประมาณ 2565 ณ ศพก.ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 /2565

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ครั้งที่ 3 ณ อบต.หนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ศสพ.ระยอง ให้บริการองค์ความรู้ "การผลิตเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน"ให้กับเกษตรกรผู้สนใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

ศสพ.ระยอง ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและวางแผนดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจ

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมพิธีรับมอบพระพลังแผ่นดินพระราชทาน

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2565

ศสพ.ระยองสนับสนุนไม้ใบ เพื่อใช้ในงาน วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 50 ปี