ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านผัก,เห็ด,สมุนไพร ให้กับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 160 คน โดยการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชน ชุมชนเมือง ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรได้รับความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในภาคประชาชนและองค์กร และ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้ในองค์กร ในครอบครัวในชุมชนต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองความคิดเห็น