ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ของนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมได้มีการติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในคณะทำงานรับผิดชอบงานด้านพืชสวน ทางผู้ตรวจราชการฯได้ให้แนวทางการทำงานอย่างบูรณาการของหน่วยงานในคณะทำงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านองค์ความรู้ และการบริหารจัดการ สู่การเป็นศูนย์บริการด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ฝึกทักษะ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร อีกทั้งผู้ตรวจราชการและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมจุดเรียนรู้ของศูนย์บริการฯ โดยในส่วนงานด้านพืชสวนได้เยี่ยมชม จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ (โรงการผลิตสับปะรดประดับ และไม้ฟอกอากาศ) และจุดเรียนรู้การผลิตทุเรียนสมัยใหม่ (การปลูกทุเรียนระยะชิด การปลูกทุเรียนกางแขน การปลูกทุเรียนต้นคู่ และระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense) 


ความคิดเห็น