ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เวทีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27-29 เมษายน 2565 นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา และนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เวทีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพมีสมรรถนะและศักยภาพในกระบาวนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยการอบรมครั้งนี้จัดเป็นเวทีที่ 2 โดยมีหัวการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเป็นพีธีกรมืออาชีพ เทคนิคการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ โดย นายสนธยา ศรึเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ  

    เทคนิคการเป็นพีธีกรมืออาชีพ องค์ประกอบที่จะทำให้พัฒนาเป็นพิธีกรมืออาชีพมีหลายสิ่ง ได้แก่การพูด ท่าทาง บุคลิกภาพ การยืน การการเดิน รวมไปถึงการเเต่งกาย เเละสิ่งที่สำคัญคือการควบคุมกำหนดการของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดได้อย่างราบรื่น

    เทคนิคการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ นอกจากจะต้องมีความชำนาญในองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเเล้ว ยังต้องมาทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ไม่น่าเบื่อ โดยการสร้างกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมเเสดงความคิดเห็นเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บรรยากาศในการอบรมไม่น่าเบื่อ น้ำเสียง เเละสื่อการบรรยายที่น่าสนใจ

    เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ  วิทยากรกระบวนการคือผู้ที่ควบคุมกระบวนการให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือได้ข้อมูลครบถ้วน โดยจะต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ผู้ฟัง การใช้คำพูด น้ำเสียง  เทคนิกการพูด เเละการเลือกใช่เครื่องมือในการจัดกิจกรรมความคิดเห็น