ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 103 คน โดยการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเเละบุคลากรของหน่วยงานได้เรียนรุ้เเละมีความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถทำงานตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มีความเข้าใจของการทำงานเป็นทีม สามารถพัฒนาองค์สู่ความเป็นเลิศ

ความคิดเห็น