ศสพ. ระยอง เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบจ.ระยอง

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ครั้งที่ 3/2565 เขตอำเภอปลวกแดงและอำเภอนิคมพัฒนา โดยมีนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ (อ่างเก็บน้ำดอกกราย) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ และเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพิ่มเติม ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้การนำเสนอแผนงานโครงการ มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดระยองต่อไปที่มารูปภาพ อบจ.ระยอง


ความคิดเห็น