ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดทสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การตอนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านไม้ดอกไม้ประดับ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 70 คน โดยการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถทำงานตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มีความเข้าใจของการทำงานเป็นทีม สามารถพัฒนาองค์สู่ความเป็นเลิศ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง


ความคิดเห็น