ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

              นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 จัดโดย สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนโครงการเพื่อตอบสนองพันธกิจ นโยบายขององค์กร แผนงาน และขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทักษะการฝึกปฏิบัติจริง และเกิดการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยรศ.ดร.บำเพ็ญ เขียวหวาน และวิทยากรร่วมนายไพรัช หวังดี อดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร การอบรมเริ่มต้นด้วยนำเสนอการเขียน One Page Project Design, Log frame และโครงการ จากการอบรมครั้งที่ 1 ของผู้เข้ารับการอบรม ประเด็นการศึกษาเรียนรู้ครั้งนี้มี 7 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 
1) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Study
2) เคล็ด(ไม่)ลับ ในการบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบมืออาชีพ
3) การบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบมืออาชีพ
4) การศึกษาโครงการตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ
5) การประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร
6) การพัฒนาโครงการส่งเสริมการเกษตรในยุค 4.0 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ
7) วิเคราะห์นิเวศน์ และกำหนดกลไกการดำเนินโครงการส่งเสริม
กิจกรรมระหว่างการอบรมได้มีการทำใบงานผ่านการแบ่งกลุ่มย่อยในการระดมความคิดและนำเสนอการลงพื้นที่เพื่อประเมิณผลโครงการออนไลน์ พร้อมด้วยการข้อแนะนำจากทางวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทักษะและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ความคิดเห็น