ศสพ. ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ และนายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การตอนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่คณะผู้บริหาร และพนักงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน ในฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวนภายใต้ศูนย์บริการการพัฒานปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยได้เข้าเยี่ยมชม 2 จุดเรียนรู้ ได้แก่ จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ และจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  


ความคิดเห็น