ศสพ. ระยอง ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง

     วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเลี้ยงชันโรงและวิธีการแยกขยายชันโรงให้เกษตรกร ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งชันโรง พร้อมส่งมอบกล่องเลี้ยงผึ้งชันโรงที่ทางเกษตรกรนำมาขอแยกขยายพันธุ์กับทางศูนย์ฯ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร และรับฟังปัญหาในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร กลุ่มกสิกรรมไร้สาร ในพื้นที่ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้เสริม และขยายผลต่อชุมชนต่อไป 
ความคิดเห็น