ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านไม้ดอกไม้ประดับ ให้กับคณะครูโรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 42 คน โดยการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ แนวคิดในการจัดการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศการพัฒนาการศึกษาสู่มาตราฐานสากล 
ความคิดเห็น