บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2021

ศสพ.รย. มอบปัจจัยการเกษตร ให้เกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” อ.บ้านค่าย

ศสพ. ระยอง เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หลักสูตร “การถ่ายทำวีดีโอและการออกแบบภาพกราฟิกด้วยโทรศัพท์มือถือ”

ศสพ.ระยอง ร่วมรับฟังอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกงาน

ศสพ.ระยอง ดูแลรักษาแปลงโครงการรวบรวมพรรณพืชสวน และอนุรักษ์พันธุ์พืชตามพระราชดำริ

ศสพ.ระยอง ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน

ศสพ.รย. ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงชันโรง

ศสพ.ระยอง ร่วมลงพื้นที่เพื่อชี้แจงหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่

ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ร่วมใจ 5ส.

ศสพ.ระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง บรรยายถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร

ศสพ. ระยอง เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร “การจัดทำเว็ปไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม wordpress”

ศสพ.ระยอง ประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ศสพ.รย. เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดทำและตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

น้ำหมักชีวภาพจากผลผลิตเหลือทิ้งภายในแปลง

ศสพ.รย. เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร การใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

ศสพ.ระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง