ศสพ. ระยอง เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร “การจัดทำเว็ปไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม wordpress”

           
    วันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย
ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
มอบหมายให้
นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา และนางสาวกษมา พูลปาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร "การจัดทำเว็บไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม wordpress" รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ จังหวัดระยอง โดยมี นายปวเรศ ทองลอย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร    เป็นวิทยากร เนื้อหาในการอบรม เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นฐานการใช้โปรแกรม wordpress ในการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่อไปความคิดเห็น