ศสพ.รย. เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร การใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยศููนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐศิษฏ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เเละนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิาชการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร “การใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมี นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากร เนื้อหาในการอบรม เกี่ยวข้องกับการการเขียนบทวิดีทัศน์ และการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ ตั้งแต่ขั้นตอน การเตรียมการก่อนการถ่ายทำ ขั้นตอนการถ่ายทำ และหลังการถ่ายทำวิดีทัศน์ โดยเน้นเรื่องการวางแผนการจัดทำวิดีทัศน์ ให้มีความถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงาน และสอดคล้องกับภารกิจของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยองความคิดเห็น