ศสพ.รย. เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดทำและตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

           วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยศููนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐศิษฏ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เเละนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิาชการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร การจัดทำและตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมี นายณัฐธร รักษ์สังข์ ผู้อำนวยศููนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราฎร์ธานี เป็นวิทยากร เนื้อหาในการอบรม เกี่ยวข้องกับการวางแผนในการจัดทำวีดีทัศน์ การตัดต่อวีดีทัศน์ และการเผยแพร่ ให้มีความถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงาน และสอดคล้องกับภารกิจของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
ความคิดเห็น